Een getuigenis + oproep

Goedendag.

Ik wil graag dit onderstaande met jullie delen. Het is een oproep door middel van een getuigenis/verhaal. Ik zal beginnen met mijzelf voor te stellen.

Ik ben een (opkomend) Singer-Songwriter uit Dordrecht. Ik maak akoestische Folk/pop-muziek met teksten gebaseerd op de bijbel en op het leven met God, die bedoeld zijn tot aansporing, onderwijs en aanbidding. Momenteel doe ik een huiskamer tour door het land om mijn muziek wat meer bekendheid te geven. Naast het schrijven over God, schrijf ik de laatste tijd ook veel over recht en gerechtigheid. Ik heb bijvoorbeeld een protest nummer geschreven tegen Abortus, en ook een nummer over moderne slavernij. Maar ik ben nu ook bezig met een nummer over pesten. En daar wil ik iets over delen.
Te beginnen met een vraag: Is er bij jou ook een moment geweest dat je hart gewoon brak door onrecht in je omgeving? Ik had zo’n moment:
Een tijdje geleden zag ik op facebook een kort strip verhaaltje voorbij komen. Het was van een stichting tegen pesten. Ik weet nog goed waar het over ging. Een jongetje stond met klasgenootjes te praten (tijdens vaderdag) en die klasgenootjes vroegen: wat heb je voor jouw vader gekocht? En het jongetje zei “een bloem”. Zijn klasgenootjes lachten hem uit en zeiden “Haha! wat een loser, wie koopt er nou een bloem voor zijn vader?!” Wat bleek nou. het jongetje had geen vader meer, omdat die overleden is. Hij kocht een bloemetje om het bij het graf te leggen.
Toen ik dit zag en las, brak mijn hart. Het is zo gevaarlijk om zomaar dingen te zeggen. Ik heb meerdere verhalen gehoord dat mensen, doordat ze gepest zijn, depressief zijn of zelfs zelfmoord neigingen hebben of zelfs later in hun leven ziektes krijgen, etc.
In de bijbel wordt er heel veel gezegd over gerechtigheid. We worden opgeroepen om oog te hebben voor onze naasten.
Ik vind het persoonlijk ook heel erg belangrijk om als muzikant en liedjesschrijver een boodschap te hebben. Ik heb het verlangen om mensen wakker te schudden, hun ogen te openen voor het onrecht. Zowel bij pesten als bij andere ongerechtigheden.
Laat dit een oproep zijn! Laten we als christenen gaan staan op de bres en laat het recht stromen!
Gods zegen!
Advertenties

Mooi artikel!

Paradijs hersteld!

door Keith Mathison

Waar gaan gelovigen heen als ze sterven? Welke christen je deze vraag ook stelt, de reactie zal zeer waarschijnlijk zijn: “Hoezo, ze gaan naar de hemel natuurlijk.” Maar als je vervolgens vraagt: “Waar gaan gelovigen heen nadat ze naar de hemel zijn gegaan?” dan is er een grote kans dat het antwoord een vragende uitdrukking van verbazing is. “Hoe bedoel je, waar gaan gelovigen heen nadat ze naar de hemel zijn gegaan? Ze gaan naar de hemel, of niet dan?” Nou, eigenlijk niet, niet volgens de Schrift.

Volgens de Schrift gaat de ziel van een gelovige naar de hemel in de tegenwoordigheid van de Heere wanneer hij of zij sterft. Maar dit is slechts een tussenfase. En een tussenfase is precies wat het is – een tussenfase, of ‘tussentijds’. Het is niet de uiteindelijke staat of de uiteindelijke toekomst van gelovigen. De uiteindelijke toekomst van de gelovige is de opstanding van het lichaam en de wederkomst van Jezus Christus (1 Kor. 15). Op die glorieuze dag zullen de ziel en het opgestane en getransformeerde lichaam van de gelovige weer één zijn zoals God ze oorspronkelijk heeft geschapen. Onze lichamen en zielen zullen niet alleen bevrijd zijn van de overblijfselen van de zonde, ook de hemelen en aarde zullen worden vernieuwd en bevrijd van de vloek van de zonde (Rom. 8:18-25). Deze nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen zal ons thuis zijn.

Deze gezegende hoop is vanwege modern christelijke eschatologie verduisterd door een nogal Platonisch beeld te schetsen over het hiernamaals waarin de zielen van gelovigen leven in een eeuwige staat van gelukzaligheid, zwevend tussen de wolken en spelend op harpen. Deze verschuiving heeft plaatsgevonden omdat de leer van de opstanding van het lichaam – wat centraal staat in de Evangelieverkondiging van Paulus – en de bijbehorende leer van de nieuwe hemelen en aarde niet die aandacht in onze preken hebben gekregen zoals ze dat wel kregen in de prediking van de apostelen.

Zoals Paulus zo treffend uitlegt in Romeinen 8; ons vurig verlangen voor de verlossing van onze lichamen is nauw verbonden met onze hoop voor de verlossing van de hele schepping van de verwoestingen van de zonde. De leer van de nieuwe hemelen en aarde is daarom geen leerstuk in de periferie of een bijzaak. Het is een sleutelelement in het verlossende werk van God. Het definieert de eeuwige staat waarin we zullen leven met Christus voor altijd.

De leer van de eindtijd is vaak omgeven met verwarring en onenigheid. Maar dit moet er niet voor zorgen dat gelovigen hun handen wanhopig in de lucht gooien. Het is de hoop van de redactie van Tabletalk magazine dat deze kwestie ertoe bijdracht dat de Bijbelse hoop weer wordt opgerakeld in de harten en hoofden van Gods mensen die coram Deo – voor Gods aangezicht – leven.

From Ligonier Ministries and R.C. Sproul. © Tabletalk magazine.

Website: http://www.ligonier.org/tabletalk.

Email: tabletalk@ligonier.org

Vertaald door Marcel Vroegop 

Durf jij te blijven geloven in God?

Hieronder kan je een youtube filmpje bekijken over de broer van iemand, die zijn vrouw verloor door kanker. Hoewel hij samen met anderen geloofden dat God haar kon genezen en daarvoor baden, deed God dat toch niet. Beluister het hele verhaal op youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=7DtEmig8y-k 

Hij haalt Daniël 3:17a aan. Het verhaal van de drie vrienden die niet willen buigen voor het beeld van de koning. Er staat: Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven…”  Dus ook al zou God het niet doen, dan zouden zij Hem nog steeds vertrouwen. 

God is vaak niet te begrijpen, waarom Hij dingen laat gebeuren. Maar bekijk het eens zo, dat Hij dingen laat gebeuren om zichzelf te verheerlijken. Zou jij in God durven blijven geloven als God niet doet waar wij voor bidden of om vragen? Zou jij Hem blijven vertrouwen als Hij je niet redt uit benarde omstandigheden? Door onze zwakheden wordt Gods kracht geopenbaard! Hij beloofd geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst! Is dat niet bemoedigend? 
Begrijp me niet verkeerd. God zal ons zeker dragen door de stormen van het leven. Maar vergeet niet dat Hij veel beter weet wat onze toekomst zal brengen. En dat Hij ons veel beter kent dan wij onszelf kennen. Zijn dat geen redenen om ons vertrouwen op Hem te stellen? 

Gods zegen! 

Recht en Gerechtigheid.

Tijdens een gebedsochtend voor abortus in Katwijk las ik een aantal teksten uit het Woord. Teksten die gaan over Recht en Gerechtigheid. Aangezien abortus naar mijn idee een verband heeft met Recht en Gerechtigheid, vond ik deze teksten erg toepasselijk om voor te lezen. Door het lezen van de teksten werden we geraakt door de inhoud ervan. De andere aanwezigen vroegen me waar die teksten stonden en zo werd mij gevraagd om mijn gedachten over deze teksten en dit onderwerp te delen.

“Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in, en het dankoffer van uw gemest vee wil Ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren! Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek.” Amos 5: 21-24

“Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” Mattheus 25:31-46

“Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn.” Prediker 11:4-6

Zoals ik al zei, heeft abortus naar mijn idee een verband met recht en gerechtigheid. De bovenstaande teksten zijn heftig, en misschien niet fijn om te lezen. Maar ik geloof echt in deze waarheid. Om even over de tekst uit Amos te praten. We kunnen liedjes zingen met elkaar, we kunnen samenkomen met elkaar, maar het is ook erg belangrijk (misschien wel belangrijker) om ons bezig te houden met onze naasten, de geringste van ons. Zoals de armen onder ons, en degenen die liefde, troost, hoop, etc, nodig hebben, maar naar mijn idee, zijn dat ook degenen die slachtoffer zijn van abortus. Zo komen we bij de tekst uit Mattheus Het is goed om voor elkaar te zorgen. Sterker nog, het is een opdracht die God ons geeft. Dit is niet om je bang te maken voor het laatste oordeel, die God ons allemaal zal geven, straks bij Zijn wederkomst. Het is bedoeld om je bewust te maken, dat het belangrijk is om zorg te dragen om je naasten. En stop er niet mee. Want dit is het zaaien. Laat dit jou levenshouding zijn. Zo komen we bij de tekst uit Prediker. Laten we niet stoppen met zaaien en oogsten!

Weet je niet hoe je hiermee moet beginnen, kijk dan naar het leven van Jezus. Hij is God zelf. En we mogen op Hem lijken, ook in Zijn levenswijze en houding. Op deze manier kunnen en mogen wij verschil maken in deze ellendige wereld.

Tot slot. Lees de onderstaande tekst eens over recht en gerechtigheid:

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.” Jesaja 58:6-11

Gods zegen!

Nieuwe video!

Op deze video hoor en zie je fragmenten van een aantal nummers die ik speelde tijdens mijn optreden in Zutphen op 23 Juni 2012.

De nummers zijn:
– Een beeld van God
– Our God
– Daar aan het kruis
– Treasures
– Clear the stage
– Wek de liefde niet
– Zegen ons

Maak van het Evangelie geen Sinterklaas-Evangelie

“Maak van het Evangelie geen Sinterklaas-Evangelie”

“Het is van belang dat we het hele evangelie aan de mensen vertellen en geen zelfgemaakt positief verhaaltje omdat dat makkelijk verkoopt. We brengen in evangelisatie vaak een evangelie waarin we zeggen dat God liefde, vrede en vreugde geeft en dat Hij een geweldig plan met ons leven heeft. Dat zie ik Jezus of de discipelen echter nergens zeggen om mensen het Koninkrijk binnen te brengen.” Dat zei Matthias Joosse afgelopen zaterdag tijdens de Landelijke Dag van Evangelisatie, georganiseerd door Go and Tell. Met andere woorden: God heeft wel een geweldig plan met iemands leven, maar die boodschap wordt pas relevant wanneer mensen een discipel van Jezus willen worden. Matthias Joosse leert met zijn collega’s van Evangelisatie-Training.nl kerken op straat evangeliseren door verkondiging en het bidden voor zieken. 

Joosse: “Daarom is het ook erg vreemd dat wij het evangelie op deze manier brengen. Laten we eens gaan kijken naar de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Als beiden dood gaan, komt Lazarus in de schoot van Abraham terecht en de rijke man in de hel. Hij vraagt vervolgens aan Abraham of hij terug mag naar zijn broers. Abraham zegt dat dat onmogelijk is. Stel dat hij wel terug had gemogen naar zijn broers, wat zou hij dan hebben gezegd? Zou hij gezegd hebben dat ze in Jezus moeten geloven omdat hij liefde, vrede en vreugde geeft? Zou hij zeggen dat ze in Hem moeten geloven omdat ze dan een fantastisch leven krijgen of omdat God een plan met ze heeft? Of zou hij ze smeken om zich te bekeren omdat ze anders op die vreselijke plek terecht komen van vuur, pijn en hopeloosheid? Ik denk het laatste.”

Het is volgens Matthias Joosse daarom belangrijk dat we ook de wet gebruiken tijdens evangelisatie: “Mensen moeten eerst zien dat ze verloren zijn, anders hebben ze geen redder nodig. Wij proberen vaak een redder te presenteren terwijl ze volgens zichzelf niet gered hoeven worden. We geven mensen vaak een Medicijn terwijl ze zelf niet weten dat ze ziek zijn. Veel mensen zeggen daarop dat je mensen niet kunt veroordelen en dat je ook geen angst kunt prediken. In de Bijbel staat echter heel duidelijk dat wie niet gelooft, al veroordeeld is. Bovendien zegt Jezus in Lukas: ‘Vrees niet voor degenen die je lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Vrees voor Degene die je lichaam kan doden en je daarna ook nog in de hel kan gooien’. Ik denk dat een gezonde vreze des Heere in evangelisatie gezond is. Niet dat je bang moet zijn voor God, maar vreze en respect voor God is heel gezond en dat missen we teveel. We hebben een soort sinterklaasevangelie gecreëerd: een zelfgemaakt positief verhaaltje over Jezus die je beste vriend wilt zijn en je alleen maar cadeaus wil geven. Maak van het Evangelie geen Sinterklaas-Evangelie. Dat is simpelweg niet het hele evangelie.”

Bron: Cip.nl